LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN, OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARE, HET GEHEEL OF EEN DEEL ERVAN, AANVAARDT U (HIERNA "KLANT") ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST DIE U BINDEN. DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE OMVATTEN MET NAME DE CLAUSULE INZAKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, VERLENEN WIJ U GEEN LICENTIE VOOR DE SOFTWARE EN DE DOCUMENTATIE EN MOET U HET INSTALLATIEPROCES NU STOPZETTEN EN DE SOFTWARE EN HET BEWIJS VAN RECHT ONMIDDELLIJK TERUGGEVEN AAN DE PARTIJ VAN WIE U DE SOFTWARE HEBT GEKOCHT.

1.   Definities.

1.1   “Stellar” betekent Stellar Information Technology Pvt. Ltd., gevestigd te 205, Skipper Corner, 88, Nehru Place, New Delhi, India 110019.

1.2   “Compatibele computer” betekent een computer met het aanbevolen besturingssysteem en de aanbevolen hardwareconfiguratie zoals vermeld in de Documentatie.

1.3   “Computer” betekent een virtueel of fysiek apparaat dat informatie in digitale of soortgelijke vorm aanneemt en deze manipuleert voor een specifiek resultaat op basis van een reeks instructies, met inbegrip van maar niet beperkt tot desktopcomputers, laptops, tablets, mobiele apparaten, telecommunicatieapparaten, met het internet verbonden apparaten en hardwareproducten waarmee een grote verscheidenheid aan productiviteits-, amusements- of andere softwaretoepassingen kan worden bediend.

1.4   “Klant” betekent u en elke rechtspersoon die de Software heeft verkregen en namens wie deze wordt gebruikt; bijvoorbeeld, en indien van toepassing, uw werkgever.

1.5   “Toegestaan Aantal” betekent één (1) tenzij anders aangegeven onder een geldige licentie (bijv. volumelicentie) verleend door Stellar.

1.6   “Software” betekent (a) alle informatie waarmee deze overeenkomst wordt geleverd, inclusief maar niet beperkt tot: (i) alle softwarebestanden en andere computerinformatie; (ii) alle eigen scriptlogica die is ingebed in geëxporteerde bestandsformaten (iii) afbeeldingen, geluiden, clip art, video en andere werken die zijn gebundeld met Stellar-software of door Stellar beschikbaar zijn gesteld op de website van Stellar voor gebruik met de Stellar-software en niet zijn verkregen van Stellar via een afzonderlijke dienst (tenzij anders vermeld binnen die dienst) of van een andere partij ("Inhoudsbestanden"); (iv) gerelateerd verklarend schriftelijk materiaal en bestanden ("Documentatie"); en (v) alle gewijzigde versies en kopieën van, en upgrades, updates en aanvullingen op, dergelijke informatie, die op enig moment door Stellar aan de Klant worden verstrekt, voor zover niet verstrekt onder afzonderlijke voorwaarden (gezamenlijk "Updates").

1.7   “Gebruikerstellingen” betekent een aangewezen aantal keren dat de Klant software mag gebruiken onder het Pay Per Use licentietype.

 

2.   LICENTIEVERLENING; EIGENDOMSRECHTEN

Recht op gebruik van de Software: Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Stellar de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht, herroepelijke en beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Software en Documentatie op één computer of werkstation op één locatie voor uw persoonlijke doeleinden (als u een consument bent) of uw interne bedrijfsdoeleinden (als u een zakelijke gebruiker bent) onder de hieronder vermelde voorwaarden. Klanten moeten de Technician Edition of License gebruiken als zij de software gebruiken om professionele of betaalde diensten te verlenen aan een derde partij (individu of bedrijf) en/of voor commerciële doeleinden.

 

3.   SOORTEN LICENTIES

3.1  Evaluatiesoftware/proefversie: De Software wordt geleverd met of zonder een Licentiesleutel die gratis kan worden gedownload van de website van Stellar. De Software mag alleen worden geïnstalleerd voor demonstratie-, evaluatie- en trainingsdoeleinden; ander gebruik is niet toegestaan. Evaluatiesoftware of een proefversie van de Software mag vrij worden verspreid, mits het distributiepakket niet wordt gewijzigd. Geen persoon of bedrijf mag een vergoeding vragen voor de distributie van de proefversie zonder schriftelijke toestemming van dehouder van het auteursrecht.

3.2   Abonnementslicentie: Voor de Software die beschikbaar is op abonnementsbasis ("Abonnementslicentie") mag de Klant de Abonnementslicentie uitsluitend installeren en gebruiken op het Toegestane aantal Compatibele Computers gedurende de Licentieperiode. Met inachtneming van het Toegestane Aantal Computers voor de Abonnementslicentie stemt de Klant ermee in dat Stellar het type Software (zoals specifieke onderdelen, versies, platforms, talen, enz.) dat in de Abonnementslicentie is opgenomen te allen tijde kan wijzigen en voor een dergelijke wijziging niet aansprakelijk is jegens de Klant. Voor doorlopende toegang tot een Abonnementslicentie is een terugkerende internetverbinding vereist om de licentie te activeren, te verlengen en te valideren. Indien Stellar de terugkerende abonnementsbetaling niet ontvangt of de licentie niet periodiek kan valideren, kan de Software zonder aanvullende kennisgeving inactief worden totdat Stellar de betaling ontvangt of de licentie valideert.

3.3   Levenslange licentie: Voor de Software die beschikbaar is op een Lifetime basis ("Lifetime License"), krijgt de Klant na registratie een niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken voor een maximale periode van 10 jaar op dezelfde computer met dezelfdeconfiguratie en hetzelfde besturingssysteem dat compatibel is met de software. Indien de computerhardware of -software tijdens de levensduur van de licentie wordt gewijzigd en niet compatibel is met de oorspronkelijk aangekochte versie, kan het nodig zijn dat de Klant de opgewaardeerde versie van de software bijkomend aankoopt.

3.4   Betaling per gebruik: Voor de Software beschikbaar als Pay Per Use Licentie, wordt de Klant gefactureerd bij elk gebruik van de software en hetzelfde is beschikbaar in de vorm van gebruikstellingen. De Klant kan de software overal en op elke gewenste manier gebruiken, maardit is beperkt tot de gekochte gebruikscijfers.

 

4.  SOFTWARE-ONDERSTEUNING.

Ondersteuning wordt alleen verleend aan licentie klanten voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Vragen over de installatie en het gebruik van de software moeten per e-mail worden ingediend en worden gewoonlijk binnen 24 werkuren beantwoord. Gratis technische ondersteuning wordt geboden voor 1 jaar vanaf de datum van aankoop, als uw licentietermijn langer is dan 1 jaar dan kunt u gebruik maken van technische ondersteuning door het betalen van een extra vergoeding die op dat moment van toepassing is. Betaalde ondersteuning kan alleen worden gekocht voor Lifetime License tot een maximale periode van 2 jaar. Stellar zal klanten niet helpen bij ondersteuningsverzoeken met betrekking tot de software na 3 jaar na aankoop van de software.

 

5.   INTELLECTUELE EIGENDOM.

De Software en alle geautoriseerde kopieën die de Klant maakt zijn het intellectuele eigendom van en zijn eigendom van Stellar. De structuur, organisatie en broncode van de Software zijn de waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Stellar Information Technology Pvt. Ltd. De Software wordt beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere landen, en door internationale verdragsbepalingen. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verleent deze overeenkomst de Klant geen intellectuele eigendomsrechten op de Software. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan Stellar.

 

6.   BEPERKINGEN EN VEREISTEN.

6.1   Eigendomskennisgevingen. Elke toegestane kopie van de Software (inclusief maar niet beperkt tot de Documentatie) die de Klant maakt, moet dezelfde auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen bevatten die op of in de Software voorkomen.

6.2   Gebruiksverplichtingen. De Klant stemt ermee in dat hij de Software niet anders zal gebruiken dan zoals toegestaan door deze overeenkomst en dat hij de Software niet zal gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met het ontwerp of de Documentatie.

6.3   Geen wijzigingen. De Klant zal de Software of de Documentatie niet wijzigen, aanpassen, manipuleren, vertalen of afgeleide werken ervan maken; geen enkel deel van de Software of Documentatie combineren of samenvoegen met of in andere software of documentatie; of verwijzen naar of anderszins gebruik maken van de Software als onderdeel van enige inspanning om software te ontwikkelen (inclusief routines, scripts, code of programma's) met functionele kenmerken, visuele uitdrukkingen of andere kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van de Software om te concurreren met Stellar; behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellar, geen prestatie- of benchmarktests of analyses publiceren met betrekking tot de Software;

6.4   Geen reverse engineering. De Klant zal geen reverse engineering uitvoeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode van de Software te achterhalen.

6.5   Geen ontvlechting. De Software kan verschillende toepassingen en componenten bevatten, kan toegang verlenen tot verschillende Stellar Online Kanalen, kan meerdere platforms en talen ondersteunen, en kan aan de Klant worden geleverd op meerdere media of in meerdere exemplaren. Niettemin is de Software ontworpen en aan de Klant geleverd als een enkel product voor gebruik op Computers zoals hierin is toegestaan. Tenzij anders toegestaan in de Documentatie, hoeft de Klant niet alle onderdelen van de Software te installeren, maar de Klant zal de onderdelen van de Software niet ontbundelen voor gebruik op verschillende Computers.

6.6   De Klant zal geen auteursrechten of andere productidentificatie of eigendomsrechten, zegels of instructielabels die zijn afgedrukt of gestempeld op, bevestigd aan of gecodeerd of opgenomen in of op de Software of Documentatie verwijderen, uitwissen, onleesbaar maken of manipuleren; of nalaten alle auteursrechten en andere eigendomsrechten te behouden in alle kopieën die het Bedrijf van de Software en Documentatie maakt;

6.7 De Klant zal de Software niet uitvoeren of gebruiken in een cloud, internet-based computing of soortgelijke on-demand computing omgeving, tenzij de toekenningsbrief van het Bedrijf of de toepasselijke Definities van de Productrechten dit gebruik specifiek toestaan.

6.8   Geen overdracht. De Klant zal zijn rechten op de software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, software verkregen via een webdownload) niet verhuren, leasen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen of overdragen, of toestaan dat enig deel van de software wordt gekopieerd naar de computer van een ander individu of rechtspersoon, behalve zoals uitdrukkelijk hierin is toegestaan.

 

7.   AUTEURSRECHT/EIGENDOM.

De Klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de Software en de Documentatie waar ook ter wereld toebehoren aan, of in licentie zijn gegeven aan Stellar. De aan u verleende rechten op de Software worden in licentie gegeven (niet verkocht), en u hebt geen andere rechten op de Software of de Documentatie dan het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentie. De Software, de broncode en de Documentatie zijn eigen producten van Stellar Information Technology Pvt. Ltd. ("Stellar"). ("Stellar") om de Licentie te verstrekken en worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. Stellar behoudt te allen tijde alle rechten, titels en belangen, inclusief intellectuele eigendomsrechten, in de Software of Documentatie.

 

8.   GARANTIES.

De gelicentieerde software (exclusief de media waarop deze wordt verspreid) en alle aan Stellar gerelateerde websites en diensten worden aan de licentiehouder verstrekt 'in de staat waarin deze verkeert' en 'zoals beschikbaar', en Stellar en haar leveranciers en licentiegevers geven geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik of de prestaties ervan. Stellar en haar leveranciers en licentiegevers geven GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN (uitdrukkelijk of impliciet, hetzij bij wet, gewoonterecht, gewoonte, gebruik of anderszins) met betrekking tot enige aangelegenheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot kwaliteit, beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de gelicentieerde software of enige verwante websites of diensten van Stellar; kwaliteit of nauwkeurigheid van enige informatie verkregen uit of beschikbaar via het gebruik van de gelicentieerde software of verwante websites of diensten van Stellar; elke verklaring of garantie dat het gebruik van de gelicentieerde software of enige gerelateerde Stellar websites of diensten ononderbroken of altijd beschikbaar zal zijn (hetzij door een internetstoring of anderszins), vrij van virussen of andere schadelijke componenten of zal werken op of met een bepaalde hardware, platform of software; geen inbreuk op rechten van derden, verkoopbaarheid, integratie, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, behalve voor, en alleen in zoverre, dat een garantie niet mag worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied van de licentiehouder.

 

9.   GEGEVENSBESCHERMING.

U begrijpt dat door het gebruik van de Gelicentieerde Software, u instemt en akkoord gaat met de verzameling en het gebruik van bepaalde informatie over u en uw gebruik van de Gelicentieerde Software in overeenstemming met het Privacybeleid van Stellar. Verder stemt u ermee in dat Stellar informatie kan verzamelen, gebruiken, overdragen, verwerken en bijhouden met betrekking tot uw Account, en alle apparaten of computers die daaronder zijn geregistreerd, met als doel de Gelicentieerde Software, en alle functies daarvan, aan u te leveren. Informatie verzameld door Stellar wanneer u de Gelicentieerde Software gebruikt, kan ook technische of diagnostische informatie bevatten met betrekking tot uw gebruik die door Stellar kan worden gebruikt ter ondersteuning, verbetering en verbetering van de producten en diensten van Stellar. Lees voor meer informatie ons volledige privacybeleid op "https://www.stellarinfo.com", op het onderdeel Privacybeleid. U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat deze informatie kan worden overgedragen aan de Verenigde Staten, India en/of andere landen voor opslag, verwerking en gebruik door Stellar, haar gelieerde ondernemingen en/of hun dienstverleners. U gaat hierbij akkoord en geeft toestemming voor het verzamelen, gebruiken, doorgeven, verwerken en onderhouden van dergelijke locatie- en accountgegevens door Stellar en haar partners en licentiegevers om dergelijke functies of diensten aan te bieden en te verbeteren.

 

10.   INTERNETCONNECTIVITEIT EN PRIVACY.

10.1  Automatische Verbindingen met het Internet. De Software kan ervoor zorgen dat de Computer van de Klant, zonder voorafgaande kennisgeving, automatisch verbinding maakt met het internet en communiceert met de Stellar website of het Stellar domein voor doeleinden als licentievalidatie en het verstrekken van aanvullende informatie, functies of functionaliteit aan de Klant. Tenzij anders bepaald in Paragraaf 10.2 tot en met 10.5, zijn de volgende bepalingen van toepassing op alle automatische internetverbindingen door de Software:

10.2   Updates. De Software kan ervoor zorgen dat de Computer van de Klant, zonder aanvullende kennisgeving, automatisch verbinding maakt met het Internet (met tussenpozen of op regelmatige basis) om (a) te controleren op Updates die beschikbaar zijn om te downloaden naar en te installeren op de Computer en (b) Stellar op de hoogte te stellen van de resultaten van installatiepogingen.

10.3  Activering. De Software kan vereisen dat de Klant (a) de Stellar Software Activation Key verkrijgt, (b) de Software activeert of reactiveert, (c) de software registreert, of (d) het Eigendom valideert. Een dergelijke vereiste kan ertoe leiden dat de Computer van de Klant zonder voorafgaande kennisgeving verbinding maakt met het internet bij de installatie, bij het opstarten en daarna op regelmatige basis. Eenmaal verbonden zal de Software informatie verzamelen en verzenden naar Stellar. De Software of de Klant kan ook informatie ontvangen van Stellar met betrekking tot de licentie, het abonnement of het Eigendom van de Klant. Stellar kan dergelijke informatie gebruiken om frauduleus of ongeoorloofd gebruik dat niet in overeenstemming is met een geldige licentie, abonnement of Eigendom op te sporen of te voorkomen. Het niet activeren of registreren van de Software, het valideren van het abonnement of de Eigendom, of een vaststelling door Stellar van frauduleus of ongeoorloofd gebruik van de Software kan leiden tot verminderde functionaliteit, onbruikbaarheid van de Software, of een beëindiging of opschorting van het abonnement of de Eigendom.

10.4  Gebruik van Online Diensten. De Software kan ervoor zorgen dat de Computer van de Klant, zonder aanvullende kennisgeving en met tussenpozen of regelmatig, automatisch verbinding maakt met het Internet om de toegang van de Klant tot inhoud en diensten die worden geleverd door Stellar of derden te vergemakkelijken. Bovendien kan de Software, zonder aanvullende kennisgeving, automatisch verbinding maken met het internet om downloadbaar materiaal van deze online diensten bij te werken, zodat deze diensten onmiddellijk beschikbaar zijn, zelfs wanneer de Klant offline is.

10.5   Digitale Certificaten. De Software maakt gebruik van digitale certificaten om de Klant te helpen gedownloade bestanden (bijv. toepassingen en/of inhoud) en de uitgevers van die bestanden te identificeren. Stellar gebruikt bijvoorbeeld digitale certificaten om de Klant te helpen de uitgever van Stellar toepassingen te identificeren. De Computer van de Klant kan op het moment van validatie van een digitaal certificaat verbinding maken met het internet.

 

11.   BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal Stellar of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van het softwareproduct of de levering of het niet leveren van ondersteunende diensten, zelfs als Stellar is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. In elk geval is de volledige aansprakelijkheid van Stellar onder elke bepaling beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk hebt betaald voor het softwareproduct of een bedrag van vijf Amerikaanse dollars, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

 

12.   BEËINDIGING

Als de Klant deze EULA schendt en deze schending niet herstelt binnen 30 kalenderdagen na een verzoek van Stellar, kan Stellar deze EULA beëindigen, waarna alle aan de Klant verleende rechten onmiddellijk komen te vervallen, inclusief maar niet beperkt tot de aan de Klant verleende licentie voor het gebruik van de software, die eveneens wordt ingetrokken. Bovendien zal de Klant bij beëindiging alle kopieën van de gelicentieerde software aan Stellar retourneren, of schriftelijk bevestigen dat alle kopieën van de gelicentieerde software zijn vernietigd en indien de Klant dit nalaat, heeft Stellar het recht om een rechtsvordering in te stellen en schadevergoeding te eisen.

 

13.  BEVOEGDHEID EN RECHT

13.1  Deze EULA is onderworpen aan, en wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht dat van toepassing is op de staat Delhi (India). Alleen de rechtbanken van Delhi, India zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de bepalingen en voorwaarden van deze EULA en u stemt in met een dergelijke bevoegdheid van de rechtbanken van Delhi, India.

13.2  Deze EULA wordt niet beheerst door de collisieregels van enig rechtsgebied, noch door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 

14.  ALGEMEEN

14.1  Deze Licentie is de volledige verklaring van de overeenkomst tussen partijen over het onderwerp en voegt alle andere of eerdere afspraken, inkooporders, overeenkomsten en regelingen samen en vervangt deze.

14.2   De uitsluitingen van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van kracht na beëindiging van deze EULA, hoe dan ook veroorzaakt; maar dit voortbestaan impliceert of creëert geen voortgezet recht om de Gelicentieerde Software te gebruiken na beëindiging van deze EULA.

14.3   Licentiehouder zal de Gelicentieerde Software niet verzenden, overdragen of exporteren naar enig land of de Gelicentieerde Software gebruiken op een wijze die verboden is volgens de toepasselijke exportwetten, met name, indien van toepassing, de United States Export Administration Act, beperkingen of voorschriften (gezamenlijk de 'Exportwetten'.) Alle rechten op het gebruik van de Gelicentieerde Software worden verleend op voorwaarde dat Licentiehouder zich houdt aan de Exportwetten, en al deze rechten vervallen indien Licentiehouder zich niet houdt aan de Exportwetten.

14.4   Stellar behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk door deze EULA aan de Licentienemer worden verleend Alle rechten zijn voorbehouden onder de auteursrechtwetten van India en/of van andere landen, aan Stellar Information Technology Pvt Ltd, gevestigd te 205, Skipper Corner, 88, Nehru Place, New Delhi, India 110019.

14.5   Er zijn geen derde-begunstigden van enige beloften, verplichtingen of verklaringen van Stellar hierin.

14.6   14.6 Een verklaring van afstand door Stellar van een schending van deze Licentie door u vormt geen verklaring van afstand door Stellar van enige andere of toekomstige schending van dezelfde bepaling of enige andere bepaling van deze Licentie en draagt daar ook niet toe bij.

14.7   Deze EULA vormt de volledige overeenkomst tussen u en Stellar en vervangt alle eerdere of gelijktijdige verklaringen, discussies, verbintenissen, mededelingen, overeenkomsten, regelingen, advertenties en afspraken die de Gelicentieerde Software regelen. Deze EULA is bindend voor en gemaakt ten gunste van de partijen en hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

14.8   Deze EULA kan alleen worden gewijzigd, aangevuld of aangepast door een schrijven dat is ondertekend door een bevoegde functionaris van Stellar.

Copyright ©Stellar Information Technology Private Limited. Alle rechten voorbehouden.